آخرین اطلاعیه های کدال با شاخص 24

شناسه نماد نام شرکت عنوان کد تاریخ انتشار عملیات
751830زکوثرسرمایه گذاری کشاورزی کوثرزمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۱۳۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳:۳۷:۳۹
757609کویرتولیدی فولاد سپید فراب کویرصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳:۲۸:۴۳
758319دلقماداروئی و بهداشتی لقمانتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۲۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳:۲۸:۲۵
757070فگسترگسترش صنایع روی ایرانیانصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳:۲۴:۲۷
738191ثفارسعمران و توسعه فارسمعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهن-۴۵۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳:۲۳:۱۸
758324وپاساربانک پاسارگادآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهن-۵۴۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳:۱۹:۱۹
757916تکنوتکنو تارصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳:۱۸:۰۲
758329خکمککارخانجات کمک فنر ایندامین سایپاتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۲۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳:۱۳:۱۳
758336ملتبیمه ملتزمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۱۳۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳:۰۶:۲۷
756825حریلریل پرداز سیرصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳:۰۵:۰۶
751828زکوثرسرمایه گذاری کشاورزی کوثرآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳:۰۴:۵۴
758227ومللاعتباری مللصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۲:۴۵:۵۷
757991لسرماصنایع سرما آفرین ایرانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۲:۳۴:۲۱
757047فسپاگروه صنعتی سپاهانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۲:۲۵:۰۳
758330فاهوازنورد و لوله اهوازافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ارئه پاسخ به شبهات در خصوص شرکت آرکا صنعت پرشین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ن-۲۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۲:۱۸:۳۱
758148حپترومهندسی حمل و نقل پتروشیمیصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۲:۱۵:۳۱
753937وبرقسرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزویناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۲:۱۳:۱۱
758058دقاضیداروسازی شهید قاضیتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)ن-۵۲۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۵:۱۴
758314پلاسککارخانجات پلاسکوکار سایپاآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۱:۵۲:۵۰
758321فاهوازنورد و لوله اهوازتصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ن-۵۵۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۱:۵۱:۵۲
757161ورفاهبانک رفاه کارگرانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۱:۴۵:۲۲
758320فاهوازنورد و لوله اهوازآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهن-۵۴۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۱:۲۷:۱۹
758317فگسترگسترش صنایع روی ایرانیانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهن-۵۴۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۱:۲۰:۳۸
758191فزرینزرین معدن آسیاصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۱:۱۸:۳۲
757895دلقماداروئی و بهداشتی لقمانخلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۱۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۱:۱۶:۴۷
757515رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاهصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۱:۰۰:۰۶
757498رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاهصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فروشگاه زنجیره ای آروین بازار پارس)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۱:۰۰:۰۱
758315دی سهامصندوق سرمایه گذاری بانک دیصورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۲۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۰:۵۰:۵۳
757918گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امیدآگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ن-۵۶۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۰:۳۲:۰۱
758307وبصادربانک صادرات ایرانلغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومین-۵۸۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۰:۲۸:۱۵
758289ثامیدتوسعه و عمران امیدمشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلین-۴۱۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۰:۱۷:۲۷
758302فتوساتولید و توسعه سرب و روی ایرانیانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۰:۱۳:۰۷
758290شفاسرمایه گذاری شفا داروگزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۱۲۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۸:۴۷
758112خگسترگسترش سرمایه گذاری ایران خودروآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۴:۵۱
758301سبجنوسیمان بجنوردمعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)ن-۴۵۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۰۹:۵۳:۵۵
758288کچادمعدنی و صنعتی چادرملوآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۰۹:۴۶:۳۹
758291زفکاکشت و دامداری فکامعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهن-۴۵۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۰۹:۴۲:۴۵
756115غپاکلبنیات پاستوریزه پاکصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۰۹:۴۲:۲۷
755459سمایهبانک سرمایهصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۰۸:۳۳:۳۹
752902خگسترگسترش سرمایه گذاری ایران خودروصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۳:۲۳:۳۲
757863فملیملی صنایع مس ایرانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۲:۳۳:۵۵
754927مبینمبین انرژی خلیج فارسصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۱:۴۰:۵۲
758179شفنپتروشیمی فن آورانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۰:۵۹:۵۹
758210لپارسکارخانجات پارس الکتریکصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۰:۵۹:۰۵
758093داروکارخانجات داروپخشتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۲۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۰:۵۷:۰۴
757353نیرونیرو سرمایهصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۰:۳۱:۲۵
745336تایراتراکتور سازی ایرانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۰:۰۵:۰۰
752282شپاسنفت پاسارگادصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۰:۰۳:۰۸
758277امین سامان ثابتصندوق سرمایه گذاری امین سامانتصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۰:۰۲:۲۸
756371فنوردنورد و تولید قطعات فولادیصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۹:۵۹:۴۵
746856ومللاعتباری مللصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پیچاب کاوش)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۹:۵۶:۳۷
757060خکرمانگروه اقتصادی کرمان خودروصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۹:۵۵:۵۹
758250کلرکلرپارستصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ن-۵۷۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۹:۵۴:۴۱
758261دتمادتولید مواد اولیه داروپخشتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۲۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۹:۴۷:۲۲
734205ونفتسرمایه گذاری صنعت نفتصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۹:۴۶:۱۶
758269وندیشسرمایه گذاری آتیه اندیشان مسمشمول اصل ۴۴ - سایر موارد۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۹:۴۱:۵۴
758273کارگزاری خبرگان سهامکارگزاری خبرگان سهامآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهن-۵۴۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۹:۳۷:۵۲
758232وشمالسرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمالصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۹:۰۸:۰۷
758229کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهانکارگزاری آرمان تدبیر نقش جهانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۰۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۹:۰۴:۵۴
758130رویش جسورانهصندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)تمدید مهلت تادیه صندوق جسورانه رویش لوتوس (به پیوست)۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۹:۰۲:۴۱