آخرین اطلاعیه های کدال با شاخص 24

شناسه نماد نام شرکت عنوان کد تاریخ انتشار عملیات
779029ثهامثروت هامرزصورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰۸:۱۲:۳۳
779027خکرمانگروه اقتصادی کرمان خودروآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهن-۵۴۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰۸:۱۰:۰۳
779023خکرمانگروه اقتصادی کرمان خودروتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)ن-۵۲۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰۷:۵۶:۲۳
779020حگهرحمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجانگزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ن-۱۱۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰۷:۳۳:۱۴
779005آیندهبازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارسصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲۲:۱۷:۱۰
779008سبد سیناسبدگردان سیناصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲۱:۱۴:۵۲
779004لکماکارخانجات مخابراتی ایرانخلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)ن-۵۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲۰:۳۹:۵۷
778885ومهرگانسرمایه گذاری مهرگان تامین پارسگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ن-۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲۰:۳۸:۵۹
778995نوین پایدار سهامصندوق سرمایه گذاری نوین پایدارصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲۰:۱۳:۴۶
779000نوین پایدار سهامصندوق سرمایه گذاری نوین پایدارصورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۶۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲۰:۱۱:۱۲
778996شصدفصنعتی دوده فامخلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)ن-۵۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۹:۴۹:۵۴
778991شصدفصنعتی دوده فامتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۲۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۹:۴۳:۵۶
778994سخاشسیمان خاشاطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۹:۲۲:۵۲
778970سلیمسرمایه گذاری سلیمگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ن-۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۹:۱۵:۱۹
776095لکماکارخانجات مخابراتی ایرانخلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۹:۰۷:۳۸
778974سبجنوسیمان بجنورداطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۹:۰۵:۴۰
778992بسامابیمه سامانزمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)ن-۱۳۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۵۵:۰۶
778978دسینالابراتوارهای سینادارواطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۵۴:۳۹
778993شصدفصنعتی دوده فامخلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)ن-۵۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۵۲:۵۴
778931غپینوصنعتی پارس مینواطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۴۲:۱۴
778966ومجدسرمایه گذاری سامان مجدگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ن-۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۴۱:۳۰
778987پکویرکویر تایراطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۳۲:۳۰
778981پترولگروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیانزمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ن-۱۳۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۱۶:۱۷
778567غدشتدشت مرغابتعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملاتس-۸۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۱۳:۰۵
778977شاملامعدنی املاح ایراناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۱۲:۳۱
778973سیلامسیمان ایلاممعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهن-۴۵۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۰۹:۱۸
776215خزرفنرسازی زرگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ن-۳۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۰۹:۰۶
778846نمرینوکارخانجات ایران مرینوساطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۰۸:۵۲
778971سپپرداخت الکترونیک سامان کیشگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ن-۳۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۰۷:۳۶
777151وتدبیرگروه سرمایه گذاری تدبیرگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ن-۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۰۶:۳۲
776717پترولگروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیانصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی ایلام)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸:۰۳:۴۶
777761والماسسرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ن-۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۴۹:۵۹
778925داوهداروسازی آوه سیناگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(اصلاحیه)ن-۳۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۴۴:۴۹
778953غگزگز سکهاعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادارف ب-۳۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۳۵:۴۸
776719پترولگروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیانصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۳۵:۲۳
778965الماس پایدار ثابتصندوق گنجینه الماس پایدارتصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۳۱:۵۰
778949غگزگز سکهاعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادارف ب-۳۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۳۱:۳۶
770869وتدبیرگروه سرمایه گذاری تدبیرصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۲۷:۳۰
778967نوید انصارصندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصارصورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۲۴:۴۸
778775صباسرمایه گذاری صبا تامینافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتشار اوراق تبعی شرکت هامون صبا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ن-۲۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۱۸:۳۰
778963حپترومهندسی حمل و نقل پتروشیمیگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ن-۳۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۱۷:۰۸
778897خبرگان سهامصندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۱۱:۵۸
778869سکارونسیمان کارونتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۲۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۰۹:۴۶
778958جهان سهامصندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهانصورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۰۸:۱۵
778918هلد اهدافسرمایه گذاری اهدافگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ن-۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۰۸:۰۶
778959گوهردر اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیانصورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۰۸:۰۳
778541صباسرمایه گذاری صبا تامینافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ن-۲۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۰۶:۴۰
773575ودانا سپیدارتوسعه تجارت دانا سپیداراطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۰۶:۳۶
778946ممسنیپتروشیمی ممسنیاطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۰۵:۳۸
778952آگاه نیکوصندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاهآگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۰۵:۱۵
778494وپاساربانک پاسارگادمجوز بانک مرکزی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ن-۵۹۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۷:۰۵:۰۴
778948یاقوت ثابتیاقوت آگاهصورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۶:۵۶:۵۶
778911حگهرحمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجانآگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ن-۴۲۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۶:۵۶:۱۱
778922امید انصار ثابتصندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصارصورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۶:۵۵:۰۸
778947آگاسصندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF)صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۶:۵۳:۵۱
778943فرازفراز داریکآگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۶:۴۷:۱۴
775739تاپیکوسرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت ماشین سازی پارس)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۶:۳۳:۴۴
778920سرآمد ثابتصندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمدصورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۶:۳۳:۴۰
778898فرازفراز داریکآگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۶:۳۲:۱۹
776725هلد ملتگروه مالی ملتگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ن-۳۱۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۶:۲۸:۰۲